See Part II(Z)

Zaba 見瞻波
Zafal  See Part II, p.1076
Zambales 三描禮士(省),見中邦里銀頭巾礁里銀中邦
Zamboanga 三寶顏﹐另見三麻蘭沙華公獨奇馬山班溢貓務煙髻仔山
    See Part II, p.1076
Zampa 見瞻波
Zangi 層期,見崑崙層期
Zangibar 見桑骨八
Zanj  See Part II, p.1076
Zanjibar 桑給巴爾(島),見者即剌哈則剌
Zanzibar 見層拔﹑層搖羅.  See Part II, p.1076
Zebid 齊比,見妻畢
Zezira 阿拉伯語名,見者即剌哈則剌
Zubair 祖貝爾(村),見末羅波斯離弼斯囉巴士拉
Zufar 佐法爾,見頗黎山.  See Part II, p.1077
Zutphen 群島名,見奴沙剌

               See Part II(Z)

 

 

 

 

 

陳佳榮“南溟網”(http://www.world10k.com)_教學研究_
《古代南海地名匯釋》外文地名索引